Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-12_2
Предмет на поръчката: Изготвяне на концепция и методика на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“ -Дейност 2 по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 07-03-2016 16:28:33
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 03-05-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване07-03-2016 17:08:12
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка07-03-2016 17:08:12
Документация за участиеДокументация за участие07-03-2016 17:08:13
Решение за промяна по обществена поръчкаЗаповед за Решение за промяна18-03-2016 16:55:23
Решение за промяна по обществена поръчкаПриложение 1 към Заповед ФС-19/18.03.2016 г. за решение за промяна18-03-2016 16:55:24
Решение за промяна по обществена поръчкаРешение за промяна18-03-2016 16:55:24
Обществени поръчкиСтановище от предварителен контрол на АОП18-03-2016 16:55:24
Обществени поръчкиДоклад за законосъобразност на АОП18-03-2016 16:55:24
Документация за участиеДокументация за участие_изменена с Решение за промяна № ФС- 19 от 18.03.2016 г. 18-03-2016 16:55:25
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 118-04-2016 14:42:17
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 226-04-2016 17:46:38
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от работата на комисията11-05-2016 16:47:39
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници30-05-2016 11:20:26
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от дейността на комисията03-06-2016 17:56:54
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3 от дейността на комисията03-06-2016 17:56:54
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител03-06-2016 18:01:25
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение29-06-2016 17:53:37
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договора29-06-2016 17:53:38
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2 към договора29-06-2016 17:53:40