Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-12
Предмет на поръчката: Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 29-03-2016 16:58:24
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 09-05-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване29-03-2016 16:58:24
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка29-03-2016 16:58:25
Документация за участиеДокументация за участие в открита процедура29-03-2016 16:58:25
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 118-04-2016 14:42:17
Разяснение по обществена поръчкаRazjasnenie_softwear_27042016 (1).pdf28-04-2016 13:22:26
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 303-05-2016 19:13:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от дейността на комисията27-05-2016 14:24:27
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти14-06-2016 17:47:01
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 от работата на комисията23-06-2016 19:45:18
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 3 от работата на комисията23-06-2016 19:45:18
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител23-06-2016 19:45:18
Заповед за прекратяванеЗаповед за прекратяване25-10-2016 15:13:33